Miljön - en hjärtefråga för oss...

Det dröjer inte länge förrän det blir krav på att varje företag skall ha en Miljöpolicy. För oss är miljön är hjärtefråga, då vi måste börja tänka på vilken miljöpåverkan vi har och vad vi kan göra för att säkerställa en sund miljö även för våra barn/barnbarn. Här följer form och figurs MILJÖPOLICY 2013:


form och figur erbjuder mötesplatser för kvinnor som har ett intresse av att förbättra sin allmänhälsa. form och figur har en helhetssyn på människan där grunden för välmående är att finna balansen mellan kropp & själ. Balans är således ett viktigt nyckelord, och detta ord används också i vår syn på miljön, genom vår strävan att finna balans mellan den miljöpåverkan vi gör, mot det arbete vi gör för att förbättra miljön.

Det finns även en medveten strävan att inverka positivt på miljön, genom att förbättra i större utsträckning än den miljöpåverkan vi har genom vår verksamhet.

 

form och figur drivs av licenstagare, som driver studion efter kvalitetskrav från licensgivaren. Kraven på att efterleva denna Miljöpolicy utgör en av dessa kvalitetskrav och finns reglerade i det licensavtal som är upprättat parterna emellan.

 

Denna miljöpolicy som du håller i handen är grunden för form och figurs miljöarbete. I denna Miljöpolicy definieras hur form och figur påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen/på varje studio och hur Miljöpolicyn kommer att omsättas i såväl mål som handling.

 

 

Om Ansvar

 

form och figur bedriver miljöarbetet i samverkan med medlemmar, personal, leverantörer och andra fysiska och juridiska intressenter. Det finns en gemensam strävan att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Form och figur skall som lägst följa de tillämpliga lagkrav som finns kring miljö/miljöarbete.

 

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för form och figurs miljöarbete är licenstagaren och dess ev. platschef för respektive form och figur-studio.

 

Miljöpolicyn ska finnas tillgängliga för såväl anställda på studion som dess medlemmar. Det åligger licenstagaren och dennes ev. platschef att ombesörja så att denna information anslås på studion och på dess hemsida/Facebook. Det är även licenstagare och ev. platschefernas ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna.

 

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som form och figur har satt upp för miljöarbetet. Miljöhanteringen på studiosen sköts av platschefen. Miljöhanteringen på kontor för administration, bokföring etc sköts av respektive ekonomiansvarig/bokföringsbyrå.

 

 

Om Miljöaspekter

 

form och figur har i sin verksamhet identifierat följande områden som de viktigaste ur miljösynpunkt:

 

• Återvinning

form och figurs verksamhet består till största delen av drift av mötesplatser för kvinnor, och i den dagliga driften uppkommer avfall av olika slag, såsom exempelvis kontorspapper, papper för desinfektion av träningsredskap, emballage och hushållsavfall. form och figur eftersträvar att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt genom avfallssortering/återvinning.

 

• Inköp

Vid inköp väljs den miljömässigt bästa leverantören/produkten i kombination med konkurrenskraftigt pris och dess funktionalitet/hållbarhet. Vid inköp av varor och tjänster skall miljöaspekten vägas in som en parameter. Kontors-och förbrukningsmaterial som inköps ska ha någon av de väletablerade och vedertagna miljömärkningarna.

 

• Marknadsföring

Vid marknadsföring och kommunikation med studions medlemmar försöker vi alltid använda miljö-vänliga metoder. En stor del av kommunikationsflödet sker digital via Facebook, hemsidor, emailutskick etc. Vid marknadsundersökningar och i alla andra lämpliga fall tillämpas digitala enkäter, i syfte att minska pappersförbrukning och transportsätt som har miljöpåverkan. Nyttjande av pdf-filer för bilagor, information etc föredras framför pappersbilagor av samma anledning.

 

• Energi

På studiosen förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. form och figur arbetar för att minska energiförbrukningen, och väger även in om/att den energi som används ska var miljömärkt.

 

• Leverantörer

form och figurs leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av kasserad utrustning. form och figur ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.

 

• Kemikalier

I den ringa mängd kemikalier används på studion ska de vara godkända och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

 

• Resor inom tjänsten

Vid resor inom tjänsten övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser, möjligheter till samåkning samt val av ev. tjänstefordon med lägre miljö-påverkan.

 

 

Om våra Miljömål och studios Egenkontroll

 

Att bedriva Miljöarbete med syfte att minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga behov av förbättringar och utveckling. Inför varje kalenderår gör licensgivaren en uppdatering av denna miljöpolicy, sänder ut till licenstagarna och ev.platschefer och utifrån den reviderade Miljöpolicyn omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med lokala handlingsplaner för att nå dessa.

 

Varje år ska kontroll hos licenstagare och ev. platschefer genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är licenstagare i först hand och ev. platschefer i andra hand.

Miljöpolicy form och figur 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 147.5 KB

 

PS. Vi vill på intet sätt utge oss för att vara proffs eller förmer genom att ha olika policys, värderingar etc. Vi har dock en genuin strävan och mål att ständigt förbättra oss på ALLA områden. Vi anser att vi aldrig blir fullärda utan att vi alltid har något som vi kan bli bättre på. Kan och vill du medverka och hjälpa till är vi ENORMT TACKSAMMA för din insats. Kontakta din lokala studio, så utvecklar vi gärna ditt specialistområde TILLSAMMANS! DS.

Välj ansluten studio för mer information