Allmänna medlemsvillkor

 

1. Medlemskap & Hälsotillstånd

Detta medlemskap är personligt och ger kunden full rättighet att utnyttja valt utbud på  form och figur eller annan, utsedd av form och figur, leverantör av träning (dock max 5 km fågelvägen från tidigare studio). Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna på studion.

 

2. Trivselregler och träningsföreskrifter

Vid besök skall, vid anmodan, medlemskort uppvisas för form och figurs personal. För att säkerställa identitet har medlem genom medlemskapet accepterat att foto på medlem kopplas ihop med andra personfakta. Det åligger alla medlemmar att ta del av och följa gällande trivselregler och medlemsvillkor (som finns på hemsidan och uppsatt på studion). Medlem äger icke rätt att bedriva någon form av direkt eller indirekt verksamhet/försäljning av tjänster och produkter på och i anslutning till form och figurs lokaler. Sådan överträdelse betraktas som grovt regelbrott och leder till omedelbar uppsägning i enlighet med punkten 10 nedan. Medlem skall även följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av form och figurs personal. Träning får endast utföras i ändamålsenliga idrottskläder.

 

3. Information, nyheter och prisändringar

Genom att underteckna detta avtal accepterar medlemmen att vid olika tillfälle kontaktas av form och figur för att få aktuell information och senaste nyheter via telefon, sms, e-post eller utnyttjande av annan teknik. Under den första angivna minimiperioden är medlemskapet garderat mot prishöjningar, utom de som beror på ökningar av mervärdesskatt. Därefter kan prishöjning ske för medlemskap som löper tillsvidare om prishöjningen meddelas senast fyrtiofem (45) dagar i förväg.

 

4. Avtalstid och uppsägningar

Medlemskapet är ett tillsvidareavtal och baseras på olika minimiperioder. Aktuell minimiperiod gäller from det datum då ett ordinärt medlemskap startar och en avslutning av medlemskapet kan tidigast utföras, efter angiven minimiperiod. Medlemskap via autogiro förlängs löpande efter minimiperioden och uppsägningsdag med 2 (två) kalendermånader. Medlemskap minimum 12 månader betalda kontant övergår efter 12 månader till autogiro med förlängning enl. ovan. Väljer du vid detta avtals ingående att inte lämna uppgifter för autogirot, skall medlemskapet sägas upp 2 (två) månader innan medlemskapet går ut. I annat fall debiteras du för en ny 12-månadersperiod, som du förbinder dig att fullgöra betalningen för, varefter samma regler för uppsägning gäller. All uppsägning skall ske skriftligen, på särskild blankett. Vid anvisning av ny träningsleverantör förbinder sig medlemmen att fullgöra sin minimiperiod och uppsägningstid enligt detta avtal.

 

5. Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.”

 

6. Allmänt om Autogiro

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.  Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning  Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot  Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

 

7. Debitering - autogiro

All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den tjugoåttonde (28) varje månad undantaget om den tjugoåttonde (28) infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kontot närmaste bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas och påminnelse skickas till medlem gällande utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på femtio (50) kronor samt dröjsmålsränta motsvarande 2% per månad. Om medlem dröjer med betalning, mer än tolv (12) dagar efter angiven förfallodag, äger form och figur rätt att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden. Form och figur förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso. Genom tecknande av detta medlemskap ger kunden form och figur rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part. form och figur förbehåller sig rätten att ta en standard kreditupplysning på alla som vill bli medlem och betala via autogiro. Vid betalningsanmärkning är vår policy att medlemskap skall betalas kontant i förskott.

 

8. Medlemskort samt ändring av personfakta

Om en medlem förlorar sitt medlemskort, eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart, skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en ersättning av ett hundra (100) kronor. Medlem skall omgående underrätta form och figur om ändring av medlems namn, adress, telefonnummer, bank, kontonummer mm. Medlemskortet som tillhör form och figur skall återlämnas vid en ev. uppsägning av avtalet.

 

9. Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall

form och figur ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Form och figur ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå. Vår miljö är inte anpassad för barn och ingen under 16 år får vistas i lokalen förutom tjejer mellan 14-16 år i målmans sällskap (och där båda är medlemmar).

 

10. Obemannat

Medlemmen förbinder sig att följa de regler som gäller vid obemannat och som finns anslagna på studion & hemsidan. Medlem får aldrig släppa in någon annan person än sig själv. Provträning med väninna måste därför ske under bemannade tider. Överträdelser kring detta innebär uppsagt medlemskap utan återbetalning av betalade avgifter. Medlem åtar sig också genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

 

11. Avstängning och uteslutning av medlem

form och figur förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som t ex utlåning av medlemskort till obehöriga, släppa in mer än sig själv vid inpassering, nyttjande av utbud som medlem ej betalt för etc sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller startavgift. I dessa fall förbinder sig medlemmen att betala återstående bindningstid/minimiperiod samt en straff och administrationsavgift om 1.000 kr.

 

12. Praktiska ändringar och medlemsregistrering

form och figur förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, öppettider, bemanning och allmänna medlemsvillkor (dessa anslås på hemsidan www.formochfigur.se). form och figur reserverar sig för leverantider och fördröjningar av reservdelar från leverantör, som ligger utom form och figurs kontroll. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa fall. Alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering och tillåter att form och figur och/eller dess samarbetspartners använder uppgifterna för att informera om verksamheten samt förmånliga erbjudande.

 

Välj ansluten studio för mer information